Bằng Xếp Hạng

 • Top Rank
 • Tên Người Chơi
 • 1
 • test_p_000_GO
 • 2
 • 네구리
 • 3
 • test01
 • 4
 • 새우
 • 5
 • test02
Phần Thưởng